Zásady o ochraně osobních údajů

1. Základní ustanovení

Na základě zákona 101/2000 Sb. a Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů. Správcem vašich údajů je: ATTDETERGENTY s.r.o., IČO 21457590, DIČ: CZ21457590, se spisovou značkou: C 402115/MSPH Městský soud v Praze. Webová adresa je: https://www.orkan-profi.com/.

2. Zpracováváme následující osobní údaje

 1. Kontaktní údaje zákazníka, tj. osobní údaje umožňující se zkontaktovat se zákazníkem, jako e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, jméno a příjmení.
 1. Údaje o zákazníkových objednávkách, tj. údaje o požadovaných produktech, které si objednal, způsobu jejich provedení a plateb.

3. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Zpravidla zpracováváme osobní údaje, které jsou poskytnuty zákazníky přímo v rámci objednávání produktů skrze poptávkový formulář či dotazník u produktu nebo při telefonické komunikaci a komunikaci elektronickou poštou.

4. Předávání údajů mimo EU

Nemáme v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. Bezpečnost informací

Při práci s osobními údaji dodržujeme všechna nařízení, která stanovuje zákon a právní předpisy České republiky a Evropské unie a přijímáme opatření pro omezení rizik spojených s neoprávněným přístupem či ztrátou.

6. Jaká práva má zákazník při zpracování osobních údajů?

 1. právo na přístup, v jehož rámci má zákazník právo vědět, jaké údaje o něm zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jeho osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je zpracovává a jaká má zákazník další práva související se zpracováním osobních údajů. Všechny tyto informace naleznete výše. Jestliže si nebude zákazník jistý, jaké osobní údaje o něm zpracováváme, může se na tuto skutečnost dotázat a pokud tyto údaje zpracovávat budeme, má zákazník právo k nim získat přístup. V rámci práva na přístup může zákazník požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. První kopie je zdarma, další kopie s poplatkem.
 2. právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, které jsou nepřesné nebo neúplné, v jehož rámci má zákazník právo na to, aby bez zbytečného odkladu byly opraveny, popřípadě doplněny, a to po patřičném ověření totožnosti zákazníka.
 3. právo na výmaz, v jehož rámci má zákazník v některých případech právo aby bez zbytečného odkladu byly jeho osobní údaje vymazány. Jedná se o následující případy:
  – zákazníkovy osobní údaje už není potřeba uchovávat pro účely, pro které byly zpracovávány,
  – zákazník odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je jeho souhlas nezbytný a zároveň není jiný důvod, pro který by tyto údaje byly potřebné nadále zpracovávat,
  – zákazník se domnívá, že prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo na výmaz se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů zákazníka jsou i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo určení výkonu nebo obhajobu právních nároků.

7. Závěrečná ustanovení

 1. S těmito podmínkami souhlasíte odesláním internetového formuláře. Odesláním potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Aktuální platné znění podmínek ochrany osobních údajů je vždy zveřejněno na https://www.orkan-profi.com/.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať už jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na e-mail: info@attdetergenty.cz nebo telefonicky +420 603 465 165.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2019.

Zásady používání cookies

Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám.

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek.

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče.  Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

1. Tento web používá Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen “Google”). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to: přehledy zobrazení v reklamní síti Google, remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů), rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

2. Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.